Nr 2/19 2019-03-19

Bra tips att styra en förskola med flera kulturer

Den interkulturella förskolan - Mål och arbetssätt
Pirjo Lahdenperä (red)
Liber

I vårt samhälle ökar den etiska, kulturella och språkliga mångfalden varje dag. Enligt Skolverket (Skolverket, 2013) hade vart fjärde barn i förskolan ett annat modersmål än svenska och att det ökat sedan dess vet vi.

Dagligen möter förskollärare, barnskötare och annan personal barn och vårdnadshavare med annan kulturell bakgrund. Detta ställer höga krav på personalens interkulturella pedagogiska kompetens.

Styrdokumenten betonar att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats som ska spegla samhället och dessutom förbereda barnen för ett liv, både nu och i framtiden, i en allt mer internationaliserad värld (Skolverket, 2018).

Är förskolan förberedd på detta och hur väl utbildas framtida förskollärare på universitetet och högskola för att klara dessa krav? Ger verkligen förskolan en likvärdig utbildning på lika villkor med samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen? Håller vi en likvärdig kvalitet för alla barn oavsett bakgrund när vi kan ha barngrupper utan andra modersmål än svenska eller grupper där vi har mellan 1–30 olika modersmål?

Kan bristen på kompetens inom detta område och till stor del vår monokulturalitet till och med förhindra styrdokumentens intentioner och därmed barnens likvärdiga möjligheter till inlärning och utveckling?

Denna antologi har flera olika texter från olika författare vars gemensamma syfte är att bidra till utvecklandet av interkulturell pedagogisk kompetens i förskolan. Bokens sju kapitel innehåller både forskning och beprövad erfarenhet och är skriven för så väl studenter som yrkesverksamma pedagoger och skolledare. Ämnen som tas upp är:

  • Interkulturalitet och vad interkulturell pedagogisk kompetens innebär
  • Förskolans interkulturella uppdrag
  • Förskolan som arena för barnens flerspråkighet och identitet
  • Barnuppfostran och föräldrasamverkan
  • Utveckla barnens språk
  • Transspråkande och interkulturalitet i en förskola med sverigefinsk profil
  • Interkulturellt ledarskap i förskolan

Eftersom kapitlen inte bygger på varandra kan du välja att hoppa in där du själv behöver stärka din kompetens eller läsa från pärm till pärm. De är korta och utmärkta att reflektera kring tillsammans i grupp om man vill det.

Flera gånger tänkte jag att detta kan jag så jag hoppar det kapitlet men blev överraskad av att jag fick en ny infallsvinkel, lärde mig nya begrepp och fick flera tankeställare. Jag kan inte säja att något är bättre än det andra, men jag har fått med mig mycket jag kan använda mig av direkt i verksamheten.

Såklart är det sista kapitlet om förskolechefen som interkulturell ledare mycket intressant. Här tar författaren upp sex frågor som varje skolledare i ett mångkulturellt område ställt sig hundratals gånger och som gör att man bygger en annorlunda organisationsstruktur än man hade gjort i en monokulturell förskola.

Eftersom det är en förskolechef som skrivit är det extra autentiskt och igenkänningsfaktorn är hög. Men även här får jag med mig tips och tankar.

Ett verktyg hon förespråkar är att skugga sej själv under en vecka, skriva ner allt man gör och reflektera kring det. När man sedan satt detta på pränt låter man någon annan läsa ens tankar och ge återkoppling. Därefter skriver man sin egen beskrivning av yrkesroll.

Detta har tydligen varit otroligt utvecklande i allmänhet men för ledarskapet i synnerhet. Jag antar utmaningen och rekommenderar dig att läsa boken.

 

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...