2020-02-06

En bok som kan minska arbetsbördan

Iakttagbara mål
Johan Alm
Gothia Fortbildning

Författaren har ambitionen att detta ska vara en handbok för lärare och som samtidigt presenterar en produkt som ska förenkla lärares arbete med att göra kunskapsmål och framsteg i undervisningen tydliga för eleverna. Han vill också lägga fram en struktur för hur kunskaper och förmågor är uppbyggda, "relaterar till varandra och kan utvecklas på olika sätt". Hur man lär sig, med andra ord.

Ambitiöst är alltså bara förnamnet.

Lyckas Alm? Ja, det gör han nog. För att vara säker på det måste man nog vara aktiv lärare och ha provat på att arbeta utifrån hans lärandematris. På pappret ser det vettigt ut.

Alm kallar en hel del formuleringar i kursplanerna och läroplanerna för amöbor, sådant som är väldigt luddigt i betydelse. Vad innebär till exempel "med säkerhet"?

Han vill i stället beskriva elevens handlingar, hur det ser ut när något sker med säkerhet. Det har han så klart fullständigt rätt i. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, och tolkningsutrymmet för de som ska följa kursplanerna är alldeles för stort. Där är det lätt att gå vilse både för lärare och elever.

In på scenen: lärandematriser! De utgår från kursplanerna, men konkretiserar vad eleven visar i beteende när hen uppnår en viss kunskapsnivå. Ofta hänvisar författaren till sin förra bok som helt och hållet handlar om lärandematriser. Ibland upplever jag att man skulle haft den att slå i.

Första delen av en här boken beskriver iakttagbart lärande och varför det är viktigt. Därefter ägnas 130 sidor åt vad kognitiva förmågor är. Det är en gedigen genomgång, från faktakunskaper via sambandsförmågor till värderande förmågor.

Tredje delen ägnas åt språkförmågor, och fjärde och sista delen handlar om läroplanens "mjukare" delar.

Alm är forskarutbildad lärare, men boken bygger inte mer än indirekt på forskning, utan på hans egna, och i viss mån andras, erfarenheter. Vackert så. (Vill du läsa om mer forskningsbaserad återkoppling, läs recensionen härintill av Hatties och Clarkes bok Feedback.)

Den här boken passar inte alla. Om du inte gillar att man pratar med elever om att de ska "levla" sitt uppförande på en högre nivå ska du låta den stå kvar i
bokhyllan.

En del kommer att tycka att de redan gör som Alm skriver, andra kommer att hitta massor av nya, intressanta förhållningssätt de vill prova. Andra, lärarstuderande i första hand, kommer att bli överväldigade. Det är nämligen ganska heltäckande, vilket kan vara en synonym för mastigt.

Det som stör lite är att Alm frekvent gör reklam för en programvara som man kan använda för att själv göra lärandematriser. Det förtar känslan av att han vill göra ett gott bidrag till pedagogiken och elevers lärande.

Men det är välskrivet och jag måste bjuda på ett par citat: "I människans hjärna kallas sökhistorik för förförståelse" och "Så länge vi pratar amöbor och bedömningsaspekter kan alla vara överens om allt. Ingen vet vad den andre menar".

Jag tror att boken, och lärandematriser, kan leda till minskad arbetsbörda för lärare. Och det är ju eftersträvansvärt.

Fler nyheter

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...