Nr 6/19 2019-10-09

En modell som alla borde ta till sig

Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen
Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall
Studentlitteratur

Vi möts av den ena larmrapporten efter den andra, som handlar om elever som inte kommer till skolan, som av olika anledningar väljer utanförskap och helt enkelt stannar hemma. Gemensamt för väldigt många, för att inte säga nästan alla, av dessa elever är, att de har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Det rör sig om tusentals elever som inte får den hjälp och det stöd som skollagen föreskriver.

Det hjälper inte att man lämnar in orosanmälningar eller skriver åtgärdsprogram. De staplas i bokhyllorna och problemen kvarstår.

Vems är då felet? Man kan skylla på staten, kommunen eller de enskilda skolorna. Det hjälper föga att leta fel.

Istället kan man göra som Anna Borg och hennes medförfattare Gunilla Carlsson Kendall. Deras resultat med det de kallar Nytorpsmodellen, visar på stora framsteg för den enskilde eleven, stora avlastningar för den enskilda skolan, inte minst av stor betydelse i uppbyggnadsfasen, och slutligen den lättnad och tacksamhet som föräldrarna känner.

Lösningen är så briljant, så genial och samtidigt så självklart enkel i sin utformning.

De flesta skolor för att inte säga alla har olika typer av planer för att hantera svåra och icke förutsägbara situationer. Nytorpsmodellen, som egentligen är en ständigt pågående process, har till sin struktur många likheter med den Skolverket utformat med sitt systematiska kvalitetsarbete och med framtagande av åtgärdsprogram.

Så långt allt väl, men många är de åtgärdsprogram som endast blivit till ännu en hyllvärmare och som alltför sällan lett till önskvärd förändring.

Här är Nytorpsmodellen, med alla de verktyg som tagits fram, en modell som alla skolor och huvudmän borde ta till sig.

Det man gör är, att inte bara kartlägga skolarbetet, det som händer under de elva procent av all tid som eleven befinner sig i skolan under hela sin skoltid från årskurs 1 till årskurs 3 i gymnasiet, utan elevens hela livssituation, vardagshändelser, fritidsaktiviteter, hemförhållanden och man involverar på ett aktivt sätt alla elevens/barnets kontaktpersoner. Helhetsgrepp, tydlighet, struktur, bemötande, trygghet är begrepp som ständigt återkommer i boken.

I inledningen skriver författarna att metoder är som verktyg i en verktygslåda. Det är bra att ha många olika. Men hållbara hus byggs inte av verktyg, utan av duktiga hantverkare.

Den viktigaste framgångsfaktorn är att alla åtgärder bygger på elevens egen motivation. Att få makten över sin egen skolsituation och att inga beslut fattas utan elevens egen vilja. Man utgår från elevens styrkor och inriktar sig på ett lösningsfokuserat arbetssätt, snarare än att fokusera på det de inte kan. Föräldrarnas delaktighet och ansvar för sitt barns framgång fungerar också bättre när fokus läggs på styrkorna som finns.

Utbildning av personal och involverandet av externa aktörer spelade också avgörande roller.

Det går naturligtvis inte att kopiera en modell rakt av. För att det ska fungera måste alla involverade, skolhuvudmän, förvaltningar, rektorer, lärare, elevhälsoteam och framför allt elev och föräldrar vara ansvariga och delaktiga från dag ett.

Detta är en fantastiskt bra bok som jag varmt kan rekommendera och som på ett pedagogiskt sätt inte bara förklarar vad som kan leda till skolsvårigheter för elever med exempelvis NPF, AST, ADHD, utan också visar på sätt hur dessa kan hanteras och åtgärdas.

Detta är något som är väl underbyggt. På nästan 30 sidor beskriver de vad som kan leda till skolsvårigheter med hänvisning till många skolforskare, Klingberg, Antonovsky, Brown, Karpathakis, Hattie, Gillberg med flera.

Den fråga jag ställer mig är, varför gjorde vi inte så här också?

Boken avslutas med ett antal formulär för dokumentationen, som varit framgångsrika i arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro.

 

Fler nyheter

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

2022-05-03

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira...

Svårt ha flera bollar i luften samtidigt

2022-05-03

Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande Med fokus på elevers lärande Helen Timperley, F...

Lärorikt och viktigt om dyslexi

2022-05-03

Om dyslexi Tove Eklund Studentlitteratur Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett...