2021-02-09

Ett nytt sätt att bearbeta kränkningar

Skolans arbete mot kränkningar – Juridifieringens konsekvenser
Joakim Lindgren, Sara Carlbaum, Agneta Hult, Christina Segerholm
Gleerups

Trots hårdare lagstiftning, skolpersonalens krav på att ingripa, upplever sig fler elever vara kränkta idag än för bara några år sedan.
Trots allt merarbete med dokumentation för att påvisa vilka åtgärder man vidtagit, har kränkningar och trakasserier inte upphört.
Trots nolltolerans mot kränkande behandling och Skolinspektionens vision om "en skola fri från mobbing och kränkningar" blir den ett allt avlägsnare mål, helt enkelt ett misslyckande.
Den fråga författarna ställer sig är, håller skolan på att förlora kriget mot kränkningar?
Boken bygger på djupintervjuer från sju olika skolor i två olika kommuner av ungefär samma storlek och hur de hanterar kränkningar. Att dessa båda kommuner valts ut beror på att Skolinspektionen haft anmärkningar mot dem.
Det är ett omfattande arbete som skolans personal har behövt lägga tid och resurser på för att besvara frågor från Skolinspektionen och vidta åtgärder. Tid som bättre skulle kunna läggas på skolans huvuduppdrag, undervisningen.

Författarna beskriver hur skollagen genom sin skrivning om nolltolerans och genom elektroniskt anmälningsförfarande gjort det enklare att göra en anmälan.
Fast har det lett till en skola fri från kränkningar? Tyvärr inte, ofta kvarstår problemen.
Författarna gör en intressant jämförelse. Skulle till exempel föräldrar kräva samma ansvarskrävande processer som skolan brottas med för att undvika konflikter, skojbråk, tillmälen mellan syskon i deras eget hem?
Genom författarnas omfattande och detaljerade beskrivning belyser de vilka konsekvenser olika riksdagsbeslut får för skolan och de som närmast, och i praktiken, hanterar alla situationer som kan uppstå, inte bara inom skolans väggar, utan också på lov, fritid och på nätet.

Utifrån resultaten som presenteras framför de begreppet resiliens, som ett möjligt alternativ till det juridifierande arbetet mot kränkningar i skolan. De utmanar helt enkelt nuvarande lagstiftning och ger en annan syn på hur denna fråga kan hanteras för att nå bättre resultat.
Resiliens beskriver förmågan att hantera förändring, motstånd eller svårigheter och ändå fortsätta att utvecklas, samt individens förmåga att hantera utsatthet. Detta begrepp utvecklar de i boken och beskriver en mer framkomlig väg än det anmälningsförfarande vi har idag. På en mer övergripande nivå skulle en sådan styrning kunna innebära ett flexiblare system som fokuserar mer på utveckling än på kontroll.
Detta är en mycket tänkvärd bok och utgör att bra stöd till skolledare för att lättare kunna hantera svåra situationer och agera gentemot myndigheter och vårdnadshavare.

Den här boken vill jag verkligen rekommendera. Inte bara till skolledare, utan också till alla beslutsfattare inom skolans område. Den borde utgöra en väckarklocka för att inte den krävande dokumentationen i arbetet mot kränkningar för lärare och skolledning ska bli ohållbar.
Som avslutning, det förväntansdokument (s. 130), dels på vad som förväntas av skolan, dels vad som skolan förväntar sig av vårdnadshavarna, är väl värt att kopiera och använda rakt upp och ner, copy, paste.

Fler nyheter

Ordning, reda och studiero

2021-12-07

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran -  Positivt beteendestöd i klassrummet Peter Karlsson Natur&Kul...

Handbok i systematisk skolutveckling

2021-12-07

Den vetenskapande läraren -  en handbok för forskning i skola och förskola Martin Lackéus...

Det bästa om anpassad undervisning

2021-12-07

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning, Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren och Lena ...