Nr 4/17 2017-05-02

Kokbok för skolledare

Upplyftande ledarskap på vetenskaplig grund i skola och förskola
Bim Riddersporre
Magnus Erlandsson
Natur&Kultur

På gott eller ont men pedagogiskt ledarskap och skolledarskap är inte längre helt identiska begrepp. Med ändrat huvudmannaskap för och marknadsreglering av den svenska skolan är det länge sedan vi avskaffade rektorn såsom primus inter pares med en av lektorerna som, med ett par timmars nedsatt undervisningsskyldighet, kunde hjälpa rektor med de viktigaste administrativa rutinerna.

Nej, nu förväntar man sig till och med att skolledarna här och nu ska vara upplyftande!

I antologin Upplyftande Ledarskap i skola och förskola erinrar författarna om att skollagens krav på att verksamheten i skolan ska vila på vetenskaplig grund, rimligen även bör innefatta ledningen av verksamheten.

Redaktörerna och ytterligare fem författare vid Malmö högskola hälsar alla skolledare välkomna in i boken för att hämta inspiration och idéer om hur det egna skolledarskapet kan göras mera begripligt, meningsfullt och möjligt att hantera.

Boken består av tre delar med vardera ett tidsperspektiv – nuet, längre sikt och uthålligt. Bokens övergripande knep är att få skolledarna/skolledningen att göra så kallade synvändor med vilka menas att byta fot och välja alternativa infallsvinklar på allehanda problem så att synen blir upplyftande.

Med hjälp av några korta, fiktiva kapitelsinledande berättelser ur skolledares mångfacetterade vardag, försöker författarna motivera läsarna att finna lösningar i de i bokens kapitel presenterade ledarskapsteorierna.

Skolledaren i nuet:

Boken börjar med det post-heroiska ledarskapet, det vill säga den roll som dagens och den närmaste framtidens skolledare står mitt uppe i såsom spindlar i nätet eller nav i hjulet.

Pyramiderna, som Jan Carlson en gång rev i SAS, är borta även i skolans värld och pyramiden som metafor har ersatts med etthjul.

Hjulmetaforen visar och understryker det ömsesidiga beroende som nu gäller mellan ledaren och medarbetarna. Den press som skolledaren, mellanchefen, är utsatt för av skolans olika intressenter tas upp. Denna mellanchefspress skulle mycket väl kunna beskrivas med hjälp av ett "skruvstäd".

Värdegrunden betraktas som en "kompass", ett förändringsverktyg i ett konstruktivistiskt ledarskap, där kompassens pil riktas mot inkluderande lärmiljöer.

I den nutida skolans mätsamhälle är det viktigt att skolledaren kan inta ett förhållningssätt som är perspektiverande.

Vetande, frågande och de rätta svarens skolledarskap kan behövas i olika situationer. Hur man då kan gå tillväga belyses. Vad och hur mätningar ska göras behandlas och där kan skolledaren vara både subjekt och objekt.

Skolledaren på längre sikt:

För att kunna dra upp de långsiktiga utvecklingslinjerna måste skolledaren börja där hon/han står och analysera nuläget på skolan. Den lärande organisationen, organisationen som subjekt, intar här en viktig roll.

Då är det organisationskulturen med språket, handlingarna, materialet och själva professionalismen som ska sättas i fokus.

För den långsiktiga utvecklingen är det viktigt att formulera visioner som ledstjärnor. Men det är också viktigt att skapa en gemensam förståelse av verkligheten som en bro mellan vardag och vision.

Ett uthålligt ledarskap:

Men skolutvecklingen får inte bli en dagslända utan hållbarhetsbegreppet är viktigt inom skolutveckling och förutsätter ett uthålligt ledarskap.

Det är i bokens tredje del som ett skarpt fokus sätt på den vetenskapliga grunden, skolledarskapets vetenskapliga bas.

Det för dagens skolledare avgörande begreppet resiliens – förmåga att komma igen, förnya, anpassa och återhämta sig snabbare än andra människor eller organisationer – redovisas ingående i ett av kapitlen. Skruvstädsituationen för dagens skolledare med ett övergripande pedagogiskt uppdrag och i övrigt kontrasterande logiker, förklaras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.

Men bland alla planer och dokument gäller det att finna sin egen väg, menar en av författarna!

Sammanfattningsvis kan denna bok utgöra en upplyftande karta över det nutida och framtida skolledarskapets mångfaldiga arbetsuppgifter. När boken väl lästs bör den tjäna som ett sammanhållande och rådgivande uppslagsverk, en kokbok, när vart och ett av arbetsfälten ska beredas.

Fotnot

Perspektivera - med hjälp av beskrivning och tolkning placera text i ett sammanhang

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...