Nr 8-9/17 2017-11-20

Kvinnornas tysta revolution

Fördel Kvinna - Den tysta utbildningsrevolutionen
Emma Leijnse
Natur&Kultur

Är titeln en utmaning? Väcker den nyfikenhet? Fördel Kvinna.

När har någonsin det framförts, som ett statement i skönlitteratur eller fackböcker, att det är en fördel, att vara kvinna.

Men nu är vi där och det bygger på omfattande forskning på området. Författaren Emma Leijnse redovisar en rad intressanta och belysande resultat från denna forskning. Samtidigt levandegör hon dessutom texten genom att låta människorna bakom siffrorna träda fram och göra sina röster hörda.

Ingången är att kvinnornas utbildningsnivå passerat männens i stora delar av västvärlden. Det är en tyst revolution som påverkar vårt samhälle på alla nivåer.

De välutbildade kvinnorna i medelklassen är det nya kunskapssamhällets vinnare, de lågutbildade männen dess förlorare. Samhällets absoluta topp består fortfarande av män, men de dominerar också den grupp i botten som saknar utbildning och som blir allt tydligare avskuren från resten av samhället.

Pojkarna som misslyckas i grundskolan riskerar att bli utan både jobb, partner och barn. Deras utanförskap är en av vår tids stora utmaningar.

Låt oss fokusera på några av resonemangen. Det har varit en sanning, att kvinnor i alla delar av livet är underställda män. I ljuset av detta är det en omvälvande tanke att kvinnor nu inom ett stort samhällsområde har överhanden och håller på att ta över makten.

Många har haft svårt att tro på det, men redan för cirka tio år sedan publicerade Oecd en rapport, som visade att fler kvinnor än män gick på universitet. Gäller alltså västvärlden, där Oecdhuserar.

Dock är det på gång i resten av världen också i en stadig utveckling. Om 1900-talet innebar minskade klyftor mellan könen vad gäller utbildningsnivå, handlar 2000-talet om ökade klyftor igen – men åt andra hållet.

Hur hände detta? Varför klarar sig flickor bättre än pojkar genom hela utbildningssystemet? Och vilka konsekvenser får det på arbetsmarknaden, i familjen, för våra uppfattningar om vad det är att vara man eller kvinna?

Vi har hört det förut, men det blir inte mindre sant, för att som premiärminister Sheikh Hasina i Bangladesh säger:" Om du utbildar en pojke, så utbildar du en pojke. Men om du utbildar en flicka, så utbildar du hela hennes familj och samhället runt henne".

Kvinnor som får utbildning, förändrar samhället och världen. De utmanar traditionella könsnormer och tar över områden på arbetsmarknaden som tidigare tillhört männen.

I familjen kräver de män, som tar ansvar för barn och hem. Jämställda familjer smittar av sig på arbetslivet i löner och arbetsvillkor. Frågan som uppstår är hur det går för de lågutbildade män, som hamnat på efterkälken.

Arbeten som traditionellt i generationer gått från farfar, far och son och som inte krävt någon utbildning existerar inte längre. På dessa orter finns heller ingen manlig utbildningstradition att ta över.

I boken får vi porträtt av och intervjuer med människor i Jokkmokk, Bangladesh, Stockholm, Hyltebruk och Malmö kring vad som händer när kvinnan tar över utbildningen. De unga männen är villrådiga i sina liv kvar på "bruksorten", medan de unga kvinnorna flyttar därifrån och utbildar sig.

Spaningen in i framtiden i den här boken gäller nu främst Sverige och Skandinavien.

Mycket intressant forskning bedriven av professor och miljöforskare Arne Jernelöv i projektet "Oväntade framtider" visar, att den mest sannolika framtidsbilden är "Amazonia". Kvinnor som utbildar sig mer än män.

Utbildning är en av de allra viktigaste faktorerna som bestämmer individers och gruppers framtida välstånd och makt". Alltså "Amazonia – den värld där kvinnor styr".

Med den kunskap som utbildning ger, självständighet, egen inkomst, sker även kontrollen över barnafödandet. Ett kollektivt grepp om sina samhällens framtid i företrädesvis demokratiska system.

Magdalena Andersson, socialdemokratisk finansminister, menar, att dåliga skolresultat är det främsta hotet mot ekonomin och välfärdssamhället. Det behövs starka förebilder, som kan bryta traditionella maskulinitetsnormer. " När utbildning i allt högre grad blir vägen till framgång och ett gott liv, kan en närvarande och högläsande pappa bli den viktigaste start en pojke kan få."

Det är riktigt sorgligt, men svenska elevers läsförmåga har sjunkit i femton år. Att kunna läsa är avgörande för hur man lyckas i skolan. Särskilt tappar killar och arbetarklassbarn.

Läsförmåga blir allt mer en fråga om klass och kön. I hela landet pågår Läsprojekt i samarbete med bland annat idrottsrörelsen, vilket har visat sig vara en bra koppling. Att kunna läsa är nämligen en stark ingång till att klara skolan. Det går inte att överskatta vikten av att kunna läsa och att kunna läsa på rätt sätt.

Att kunna få och behålla ett arbete, delta i det sociala livet, ha god självkänsla och vara en fullvärdig konsument och medborgare.

Mycket läsvärd bok, intressant, informativ och med ett gott läsflow.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...