Nr 5/21 2021-10-20

Lärandet behöver ha en bra regissör

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap
Jan Nylund & Leif Åhlander
Studentlitteratur

Behöver du utvecklas i ditt pedagogiska ledarskap? Då kan boken "Regi för lärande-En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap" ge stöd och vägledning. Bokens titel speglar att människors lärande behöver ha en viss riktning och därmed styrning. Med andra ord regi. Författarna betonar att detta är en praktiknära bok med forskningsbaserade och teoretiska utgångspunkter.
Pedagogiskt ledarskap definieras som rektors handlande i förhållande till fyra praktiker: samspelet mellan barn/elever och medarbetare (klassrummet), samspelet mellan medarbetare (arbetslaget), samspelet mellan rektor och verksamhetens ledning (ledningsgruppen) och slutligen samspelet mellan professionskollegor (professionsgruppen). Begreppet praktik kännetecknas av vad som sägs, vad som görs och om hur man relaterar och interagerar.

Hur dessa olika former av samspel ska gå till presenteras mot bakgrund av teoretiska begrepp och praktiska exempel. Teoretiska begrepp som tas upp är exempelvis distribuerat ledarskap och teacher leaders. Det förra handlar bland annat om pågående ledarskapsprocesser (hur ledarskapspraktiken ser ut i en organisation) och om möjlig utveckling av ledarskapet, det vill säga vem som ska leda i olika situationer och utifrån vilka förutsättningar. Författarna lyfter särskilt fram betydelsen av en samarbetande praktik och rektors genuina intresse av att lära av andra.
Det mångtydiga begreppet teacher leaders innebär exempelvis att tolka och omsätta styrdokument till praktiskt pedagogiskt arbete så att det påverkar lärandet, att leda utvecklingsarbete med fokus på lärande och undervisning, att vara samarbetsinriktad och att skaffa sig expertkunskaper. Begreppet handlar om vilka viktiga processer en rektor är aktiv inom och om rektors förmåga till didaktiskt inflytande och interaktion.

Rektorer behöver grunda sina tankar om lärande i någon form av teori, för att dessa och handlandet inte ska baseras på privat tyckande. Detta har också betydelse när rektor gör observationer i verksamheten, såväl spontana som planerade. Parallellt med detta behöver rektorer aktivt arbeta med begreppet förståelse, vilket exempelvis omfattar att förstå hur olika medarbetare förstår.
Att arbeta medvetet med dialog och observationer av verksamheten är vidare en central del i så kallad undersökningsdriven skolutveckling. Att observera är en lärprocess, som syftar till att komma åt de handlingar som pedagoger utför och låta observationerna vara utgångpunkt för uppföljande samtal. Författarna ger i detta sammanhang handfasta råd i form av arbetsgång med konkreta exempel för att genomföra skuggning och dialog för skolutveckling. Denna del kan vara till god hjälp i utvecklingen av pedagogiskt ledarskap.
I slutet av boken ökar konkretionsgraden ytterligare och en verktygslåda presenteras med förslag på organiserade skolutvecklingsmetoder såsom loggläsning, elevintervjuer, lärande samtal samt metoder som innebär att utgå från foto eller film av en pedagogiskt intressant undervisningssituation.

Fler nyheter

Lärandet behöver ha en bra regissör

2021-10-20

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap Jan Nylund & Leif Åhlander...

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

2021-10-20

Arbetet på jobbet Anders Rydell Natur&Kultur Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? O...

När forskningen och praktiken möts

2021-10-20

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund Lena Lindblad Petersen och Gunill...