Nr 3/22 2022-05-03

Lärorikt och viktigt om dyslexi

Om dyslexi
Tove Eklund
Studentlitteratur

Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett grepp om diagnosen dyslexi. Det är en bok med många svar på frågor från lärare, föräldrar och andra ofta ställer sig.
Den riktar sig kort sagt till "alla" som behöver en kort grundkurs om dyslexi. Hur dyslexi utreds, vad diagnosen dyslexi innebär, dyslexi i relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet är. Även skolans skyldigheter tas upp liksom vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.
Hur blev skriften ett hinder i skolan? Lärare möter ofta det här motståndet från ovana läsare och de blir allt fler. Skriften kan inte ersättas av det talade språket, bara kompletteras och stöttas.
Det logiska tänkandet kan inte utvecklas på samma sätt utan skriften. Skriften är ett system för att strukturera våra tankar, lyckas fördjupa förmågan att tänka abstrakt.
Det är ett krävande och ovant jobb för hjärnan att lära sig läsa och skriva. Träna, träna, träna. Om upphakningar sker ideligen, det går bara inte framåt eller i så fall väldigt långsamt, uppstår lätt känslan av hopplöshet. Eleven vill helst slippa läsa och försöker undvika detta, som borde vara prio ett.
Budskapet är att dyslektiker måste identifieras och ges rätt stöd så tidigt som möjligt. Dyslexi går inte över av sig självt.

Att identifiera sker genom utredning, vilkens resultat ger underlag för stödinsatser. Enligt skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras behov kräver.
Bedömningen av hur stödet ska utformas görs av personalen på förskolan tillsammans med barnets vårdnadshavare. Det är skolans rektor som har ansvaret för skolans kvalitet och ett särskilt ansvar för att ge det stöd och den stimulans som varje barn behöver. Forskning pekar tydligt på, att barn som möter språkliga utmaningar i vardagen tidigt måste upptäckas och snabbt ges språkstimulerande insatser.
Dyslexi kännetecknas av avkodningssvårigheter. Avkodning är den tekniska sidan av läsningen, där bokstävernas visuella form kopplas om till deras läsljud. Processen i sig kallas för grafem – fonemkopplingen. Läsljuden kopplas samman och blir till ord. Vi läser genom att omkoppla bokstavstecknen till deras respektive läsljud. Det är kärnan i all läsning.

Snabba och riktiga avkodningsfärdigheter är en förutsättning för att läsningen ska automatiseras och läsförståelse upprättas. Därtill behövs också ett språkligt minne, det vill säga att under läsningens gång komma ihåg de olika språkljuden, orddelarna och orden för läsförståelse. Därför behöver både språkförståelsen, avkodningsförmågan och språkminnet fungera och samarbeta effektivt för att man ska bli en bra läsare. Just detta förhållande exemplifieras i det så kallade "Läsrepet", som kan användas för att identifiera vilka förmågor som behöver utvecklas mer.
Alla elever ska garanteras att de under sina första skolår får en evidensbaserad läsundervisning i syfte att förebygga framtida behov av individuell specialundervisning för den femtedel av eleverna som annars blir fallet. Ingen ska behöva misslyckas först för att sedan få det man redan vet behövs!
Läsa, skriva, räkna-garantin har nu funnits ett tag och Skolinspektionen gjorde en första granskning hösten 2020 av skolornas arbete med att uppfylla garantin. Kartläggningen har fungerat, men granskningen visar, att knappt hälften av de granskade skolorna ändå inte har ett fungerade arbete med att uppmärksamma och bedöma elevers behov av stöd.
Forskning och skolans pedagogiska praktik behöver komma närmare varandra genom att broar byggs mellan teori och praktik.

Den här bokens titel är Om Dyslexi och här ligger tyngdpunkten i innehållet. Men mycket mer finns att hämta kring språkstörning samt om lärares pedagogiska planering, differentierade lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt. Digitala lärverktyg lyfts också in.
Lärorikt, initierat, väsentligt på god pedagogisk nivå.

Fler nyheter

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

2022-05-03

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira...

Svårt ha flera bollar i luften samtidigt

2022-05-03

Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande Med fokus på elevers lärande Helen Timperley, F...

Lärorikt och viktigt om dyslexi

2022-05-03

Om dyslexi Tove Eklund Studentlitteratur Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett...