Nr 4/17 2017-05-02

Lösningar i stället för problem

Barn med utmanande beteende
Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson
Studentlitteratur

I affekt fattar man inga bra beslut. Det gäller vuxna som barn. Hur ska vi vuxna, rektorer, lärare, annan skolpersonal, och här inbegriper författarna också vårdnadshavare, agera, för att skapa en så god inlärningssituation som möjligt och förutsättningar för att barnen och eleverna efter varje skoldag har lite mer med sig hem än vad de hade när de gick till skolan?

Varje dag matas vi i media och på andra ställen om skolans problem, ofta staplade på varandra. Man hade önskat att det också fanns en ambition även utanför skolans sfär att finna lösningar snarare än att leta fel och hitta syndabockar.

Det är i alla fall vad boken handlar om, att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Vad kännetecknar då barn med utmanande beteende?

Ja, de bakomliggande faktorerna är förmodligen lika många som antalet barn. Det handlar om barnets egna förutsättningar, barns splittrade och dysfunktionella familjeförhållanden, barnets sociala omgivning i hårt segregerade områden.

Det rör sig även om barn med svårigheter på grund av funktionsnedsättningar, som gör dem sårbara och utsatta.

Riskfaktorer i detta sammanhang kan vara läs- och skrivsvårigheter, bristande språklig förmåga, självkontroll, förmåga tolka sociala signaler, exekutiva funktioner, såsom adhd eller autism, kognitiv flexibilitet och självförtroende och negativ självuppfattning.

Listan över orsaker kan göras hur lång som helst. Det finns ingen enkel lösningsmodell som passar in på alla dessa individer.

Men åter, det är ingen mening att älta problem, utan författarna betonar med en dåres envishet hela tiden lösningsorienterade modeller.

Vad som framhålls i boken som den allra viktigaste framgångsfaktorn, är att sätta in tidiga insatser för att hitta förhållningssätt och pedagogiska strategier. Detta är inget som går att skjuta på framtiden, inget som kommer att lösa sig bara man sitter och väntar.

Tidiga insatser ökar förutsättningarna för goda resultat och här är personalens kunskap inom de områden som handlar om barn med utmanande beteende av yttersta vikt. Kompetensutveckling inom detta område får inte åsidosättas av skolans beslutsfattare, varken på förvaltningsnivå eller verksamhetsnivå. Här kan denna bok utgöra ett riktigt bra utbildningsmaterial.

I boken får vi en genomgång av olika funktionshinder, hur de tar sig i uttryck och, utifrån forskningsresultat, exempel på hur man bör hantera dessa svåra frågor.

Författarna ger många goda exempel på lösningar. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, frågor i utbildningssyfte, hur man ska gå till väga för att utifrån givna förutsättningar nå bästa utfall och flera checklistor på pedagogiska åtgärder underlättar detta arbete.

Eftersom barn och elever i förskola och skola träffar olika personer från dag till dag och även från lektion till lektion, är det av yttersta vikt att alla pedagoger har en samsyn i förhållningssätt och bemötande.

Kompetensutveckling och skolledningens viljeinriktning är avgörande. För att inte tala om samarbetet med vårdnadshavarna, som också behöver insikt om och stöd i hantering av deras eget barns utmanande beteende.

Vi får en genomlysning av skillnaden mellan olika former av adhd, på vilket sätt pedagogen kan bli en god vägledare för dessa elever.

Ett kapitel ägnas åt autism, bakomliggande faktorer, barnets/elevens begränsningar i samspel, social kompetens, beteende och intresse. Naturligtvis finns checklistor med en handfull förslag på hur man som pedagog helst ska agera för att nå bästa utfall.

Ett mycket intressant kapitel handlar om språk och flerspråkighet, vi får en inblick i hur lågaffektivt bemötande ger goda resultat.

Ett annat kapitel som jag fastnat för är det som kallas lösningsorienterat förhållningssätt, som innehåller många verktyg för att hantera svåra situationer som man kan hamna i.

I bokens sista kapitel betonas än en gång samverkan mellan förskola/skola och vårdnadshavare. Det är viktigt att komma ihåg att en elev befinner sig i skolan endast 11 procent av all från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet, inklusive alla raster.

89 procent av all tid befinner sig eleven inte i skolan.

Därför går det inte nog att betona vikten av samsyn med vårdnadshavare.

Ska jag ha någon invändning mot bokens innehåll, är det att författarna har sin utgångspunkt från förskola och de tidiga skolåren och att jag saknar fallbeskrivningar, förslag på lösningar och verktyg för att hantera utmanande beteende hos elever som kommit upp i tonåren.

Jag behöver dock inte oroa mig, de checklistor som finns som hjälp för att bemöta barn med utmanande beteende på yngre barn fungerar också på äldre.

 

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...