Nr 3/17 2017-03-24

Så kan läsförmågan utvecklas

Läsa mellan raderna
Christina Olin-Scheller (red) Michael Tengberg (red)
Gleerups

Vilka kompetenser är viktiga för framtiden och vad behöver eleverna ha med sig från skolan till vuxenlivet? De förmågor som bedöms i skolan i dag tar alla fasta på elevens utveckling som synliggörs i samband med lärarens bedömning.

Denna bok om hur läsförmågan, en viktig förutsättning i allt lärande, kan utvecklas av lärare är skriven av Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. Flera andra forskare kring läsdidaktik har bidragit till innehållet.

I dag hör vi ofta att eleverna läser för lite och att de texter de läser är för enkla och att därmed borde deras språkliga förmåga vara i behov av utvecklande insatser.

Nyanlända elevers språkutveckling är en aktuell och ofta diskuterad utmaning för skolan i dag. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen utgår ifrån nyanlända elevers behov och arbetssättet innebär ett metodiskt förhållningssätt där läraren ser till att ämnesbegrepp förklaras och sammanhang förtydligas språkligt i undervisningen.

Men att medvetet undervisa alla elever i lässtrategier och utveckla elevers läsförmåga gagnar alla och leder till att de utvecklar sin reflektionsförmåga och språkliga uttryckssätt.

Att eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande genom att undervisas i lässtrategier omfattar naturligtvis även digitala texter, vilka i dag utgör en stor del av texter som omger eleverna.

I denna bok presenterar författarna en modell som heter dialogisk strategiundervisning, vilket innebär att undervisning i lässtrategier kombineras med strukturerade samtal om texterna och skrivuppgifter som utmanar elevernas tänkande.

Modellen har ingått i ett forskningsprojekt där flera högstadieklasser deltagit och där texter av olika slag utforskats i undervisningen.

De sju lässtrategierna som utforskats och som samverkar är följande: Att summera, att göra förutsägelser om nästa steg, att värdera och ta ställning, att ställa frågor till texten, att visualisera, att jämföra texten med andra texter samt att hitta luckor i texten och fylla dem med egna slutsatser.

Genom en strukturerad undervisning kring dessa strategier ges eleverna möjlighet till djupare reflektion i och med att eleverna måste aktivera sin språkliga förmåga, tankeförmåga och uttrycksförmåga och utifrån sina tidigare kunskaper bygga nya tankar och insikter.

En bok för alla som ser värdet i att läsa och att utveckla läsförmågan.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...