Nr 2/17 2017-02-23

Samspel och inflytande

Utveckla barns inflytande
Verktyg för förskolan
Jenny Biteus & Teres Engholm
Gothia fortbildning

Den här boken är en sammanfattning av författarnas reflektioner och förståelse kring begreppet barns inflytande och hur arbetet kan genomföras. Intentionen är att inspirera till förändring i pedagogers arbets- och förhållningssätt så att det främjar barns inflytande. Inflytande över sin vardag men också över sin egen lärprocess och utveckling.

Författarna börjar med att beskriva sin egen vardag på förskolan.

Mycket av samtalen med barnen handlade om att vänta på sin tur medan pedagogen servade barnen med material eller annat som barnen önskade och som bara fanns tillgängligt om en vuxen hjälpte till.

Barnen frågade om de fick måla, pärla och så vidare istället för att själva plocka fram det de ville göra. Tillsammans reflekterade de då över varför barnen inte hade det inflytande som pedagogerna eftersträvade. De kom fram till att de måste tänka utanför sina trygghetszoner och själva utmanas i sina övertygelser och förhållningssätt.

Biteus och Engblom beskriver även förskolechefens viktiga roll i detta arbete. Precis som barnen ska utmanas i sitt lärande ska förskolechefen utmana sina medarbetare utifrån sina förutsättningar i det Vygotskij kallar, den proximala utvecklingszonen. Förskolechefen ska också skapa förutsättningar för att arbetet ska lyckas.

Boken har flera olika långa kapitel och 11 av dem (12 om man räknar med inledningen) kan med fördel användas vid arbetslagens reflektion kring barns inflytande.

Det är olika långa kapitel som avslutas med diskussionsfrågor. En del är uppdelade i mindre delar som även de avslutas med diskussionsfrågor. De är så pass korta att man hinner läsa ett kapitel på en kvart.

Mest intressant är kapitlet om triangelmodellen som beskriver samspelet mellan en medvetet närvarande pedagog, anpassad lärmiljö och inspirerande material .Författarna menar att dessa tre är grunden för att barn överhuvudtaget ska få inflytande i förskolan.

Naturligtvis är det intressant att läsa om hur stor betydelse det har i arbetet med barns inflytande att förskolechefen får tid att utöva sitt pedagogiska ledarskap men det är en annan diskussion.

Författarna har studerat våra styrdokument och hittat betydande skillnader kring barns reella inflytande efter revideringen 2010. De har också läst en hel del litteratur i samband med arbetet, som pågår ännu.

En av utgångspunkterna ligger i att om arbetslaget har samma grundsyn när det gäller barn och pedagoger underlättar detta arbetet.

Jag kan dock tycka att just det att de hänvisar till olika pedagogiska perspektiv försvårar läsningen och förståelsen för detta breda ämne. Kanske är det jag som försvårar?

Jag vill veta om de skriver utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv eller socialkonstruktionistiskt perspektiv. Men kan se båda, även om de till större delen hänvisar till det Vygotskij.

Samtidigt som jag läser funderar på om jag ska låta mina pedagoger sätta tänderna i denna bok på sina reflektioner. Det kan nog bli så framöver för barns inflytande har ett eget kapitel i läroplanen och förskolan inte undvika att arbeta med detta trots att det många gånger kan vara svårt.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...