<

Nr 2/18 2018-02-26

Stort behov att motverka rasism

Att motverka rasism i förskolan och skolan
Emma Arneback och Jan Jämte
Natur & Kultur

Ibland hade man önskat att en del böcker inte hade behövt skrivas. I de bästa av världar existerar inte rasism. Människor som är lugna, trygga och i balans har inget behov av att sätta sig på eller på ett eller annat vis trycka ned andra. Eftersom världen tyvärr inte ser ut på det viset blir den här boken än viktigare.

Man förvånas över att det finns så mycket hat i världen och i vårt land och att skolan på intet sätt är en fredad zon, trots alla lagar, föreskrifter, läroplaner, lokala skolplaner, likabehandlingsplaner, ordningsregler och så vidare. Hur kan det bli så?

Boken beskriver förskolans och skolans uppdrag med att motverka rasism och den forskning som författarna grundar sina påståenden på, visar att behoven av insatser för att motverka rasism är stora.

Den visar också på rasismens allvarliga konsekvenser för de barn och elever som blir utsatta för kränkningar och diskriminering. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer motverkar barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

Det är tyvärr den krassa verkligheten och denna bok är samtidigt med flera olika övningar och case en bra källa för att hjälpa pedagoger och skolledning i det fortsatta arbetet.

Det krävs stor kunskap för att på ett säkert sätt kunna hantera de situationer som kan uppstå i skolan.

Boken behandlar olika sätt att förstå och analysera rasism. Författarna har tagit fram ett fem verktyg eller arbetssätt som man kan utgå ifrån vid arbetet för att motverka rasism i förskolan och skolan och som visat sig framgångsrika.

Normkritik handlar om att synliggöra och utmana förtryckande normer. Interkultur handlar om att arbeta interkulturellt för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande i såväl homogena som heterogena barn- och elevgrupper.

Kunskapsutveckling och värdesocialisation består i att utmana rasism genom att utveckla kunskap och värden som står i kontrast till rasism. Relationella handlingar handlar om att bry sig, visa respekt och skapa en positiv gemenskap.

Slutligen, demokrati är att låta olika synsätt mötas och prövas mot varandra.

På ett flertal ställen betonar författarna att rasism är ett komplext problem och de som verkar i skolan håller säkert med.

Det man kan kritisera författarna för är att de tycks tillskriva skolan en stor tilltro och att de har föreställningen att skolan kan lösa alla de problem som uppstår.

Vad de kanske inte inser är att eleverna bara befinner sig i skolan elva procent av all tid från de börjar årskurs 1 till de går ut gymnasiet.

På den korta tiden hinner skolan med mycket, men det räcker inte.

De föreställningar om rasism eleverna får med sig hemifrån, påverkan från samhället, media, sociala forum och från vänner på fritiden måste också beaktas.

I ett case tar författarna upp hur personalen bör agera om en elev uttrycker sig rasistiskt. I det specifika fallet är det viktigt, för att inte säga nödvändigt, att den informationen når vårdnadshavarna.

Samarbetet mellan skola och vårdnadshavare hade man önskat att författarna borde trycka på ännu mer än vad som görs och förslag hur dessa samarbetsformer bör se ut.

Elevhälsa, elevskyddsombud är också resurser i skolan som behöver involveras, men som jag som läsare bedömer att författarna inte betonar tillräckligt.

Som sagt, man behöver arbeta med detta på flera olika plan och som författarna mycket riktigt påpekar att hela skolan har samsyn och verkar i enlighet med denna.

Har man inte redan ett välutvecklat arbete på sin skola med att motverka rasism är denna bok en bra handledning med historiska tillbakablickar, casemodeller, övningsförslag och en tydlig markering att dessa frågor inte är förhandlingsbara.

 

Fler nyheter

Ett nytt sätt att bearbeta kränkningar

2021-02-09

Skolans arbete mot kränkningar – Juridifieringens konsekvenser Joakim Lindgren, Sara Carlbaum,...

Åtta viktiga aspekter för lärande

2021-02-09

Relationellt ledarskap i klassrummet Åsa Hirsch Natur&Kultur Vad gör skickliga lärare som leder...

Peppande och viktig bok - eller banal

2021-02-09

Skolcoachboken Egen utveckling – gemensam framgång Linda Blomdahl och Christer Olsson Det här är ...