Nr 2/21 2021-04-08

Team - en orkester där alla gör nytta

Allt ljus på teamet
Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund
Natur& Kultur

I väldigt många företag och organisationer inom såväl den privata sektorn som den offentliga, har man valt att organisera sin verksamhet i arbetslag, arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper, eller som författarna till denna bok valt att kalla det, team.
Oavsett vad man kallar det har team tagit över den hierarkiska ordningen som tidigare varit dominerande. Frågan är ändå, om de team som bildas verkligen jobbar som ett team i alla dess beståndsdelar, eller om det mesta arbetet utförs av varje individ på egen hand och sedan sammanställs i teamet.

Den här boken tar avstamp i, att ett team inte kan vara utan någon lagdel. I boken får vi ta del av flera exempel där varje individ själv inte klarar uppgiften på egen hand, men då man utför uppgifterna tillsammans blir gruppen mer effektiv och presterar på en högre nivå.
Författarna trycker kraftigt på vilket mål och syfte teamet har, om det är tidsbegränsat till ett projekt eller om det gäller tills vidare. Det är viktigt att investera i teamutbildning och -utveckling menar författarna och gör i detta sammanhang en jämförelse mellan riktiga team och det man valt att kalla pseudoteam, och belyser skillnaden dem emellan vad gäller ömsesidigt beroende, gemensamma mål, reflexivitet och vad som kännetecknar ett stabilt medlemskap.
I boken lutar man sig mot den välkända team- och teamutvecklingsforskaren Susan Wheelan och man beskriver i den teoretiska delen av boken nödvändigheten av de hörnstenar hon använder; tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur samt arbete och produktivitet. Vi får följa hur teamet utvecklas i dessa fyra olika stadier där också potentiella fallgropar belyses.
Jag gillar författarnas metafor med en orkester. Det spelar ingen roll hur bra musiker var och en är. Det är först när man spelar tillsammans som resultatet visas.
I en orkester spelar heller inte alla samma instrument. Samma sak är det med ett team. Var och en har olika kompetenser, som när de adderas till varandra genererar en högre summa än vad varje individ bidrar med.
I slutet tar författarna upp vad som behövs i praktiken för att förbättra teamets förmåga att samarbeta, kommunicera och samordna sitt arbete och vilka verktyg och aktiviteter som kan hjälpa teamet framåt.

Fler nyheter

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...

Nästanchefens svåra roll

2021-04-08

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez...