Nr 5/18 2018-08-17

Utan tillit inget bra ledarskap

Destruktivt ledarskap
Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson, Gerry Larsson
Studentlitteratur

Lyckligtvis har jag under min aktiva yrkeskarriär som skolledare endast upplevt ett fåtal fall av destruktivt ledarskap. De flesta har varit positiva.

Undantag finns och det är därför denna bok fyller ett tidigare tomrum. Den riktar sig till samhälls- och beteendestuderande vid högskolor, till ledare, chefer, personalvetare, HR-specialister och ledarskapskonsulter.

Författarna konstaterar att allt inte bara är antingen svart eller vitt.

Många ledare har både positiva och negativa kvaliteter och egenskaper. I den forskning som författarna bedriver visar det sig att de negativa sidorna oftast får större utslag. Det är inte helt ovanligt att en ledare kan besitta bra egenskaper, men ändå bedömas som destruktiv i sitt ledarskap.

I litteraturen finns några olika definitioner av begreppet destruktivt ledarskap och författarna väljer ut fyra olika ledarskapstyper som de definierar som destruktiva, tyranniskt ledarskap, urspårat ledarskap, stöttande-illojalt ledarskap och låt-gå ledarskap.

Författarna ägnar stort utrymme åt att beskriva de vanligaste personlighetsdragen, "The dark triad", som är ett samlingsbegrepp för narcissism, psykopati och machiavellism, både teoretiskt och genom ett autentiskt fall.

De beskriver också skillnaden mellan passivt och aktivt destruktivt ledarskap, där bilden av den aktiva typen är en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetare orättvist och delar ut bestraffningar.

Ändå visar forskning att den mest skadliga formen av ledarskap är den passivt destruktiva, som kännetecknas av otydlighet, osäkerhet och ständigt nya besked. Passiviteten bidrar till att konflikter och dåligt mående bland medarbetarna uppstår.

För att kunna göra rätta analyser behöver man veta vad som är motsatsen till destruktivt ledarskap.

Författarna väljer att lyfta fram den egenskap de anser viktigast, vilket är tillit. Författarna skriver att "Det är svårt, om inte omöjligt, att leda om medarbetarna saknar tillit till dig som ledare" samt "Det är lättare att rasera tillit än det är att återskapa den".

Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att tillit till ledare har avgörande inverkan på medarbetarnas prestation, tillfredställelse och engagemang.

Flera forskare har upptäckt att ledaren inte ensam är orsak till de problem som kan uppstå, utan snarare samspelet mellan ledare, medarbetare och yttre omständigheter. Konformister, konspiratörer, en infekterad arbetsmiljö och ett tufft arbetsklimatklimat hänger ofta samman, vilket framgår av noggrann teoretisk genomgång och praktiskt exempel som visar komplexiteten.

De två avslutande kapitlen ägnas åt hur man på ett framgångsrikt sätt kan hantera destruktivt ledarskap, dels individuellt, dels organisatoriskt, för att uppnå önskat resultat.

Författarna har tagit fram ett frågeformulär, Destrudo-L, där medarbetarna gör sin ledarbedömning och ledaren gör en självskattning. Här får ledarens överordnade ett bra underlag för såväl medarbetarsamtal som för fortsatt ledarutveckling.

Det väsentliga är dels att upptäcka ett destruktivt beteende, som antingen kan vara riktat mot organisationen eller mot enskilda medarbetare, dels att åtgärda de konsekvenser detta får för organisationen.

Än viktigare är förstås att redan i rekryteringsprocessen vara noggrann med att både upptäcka och undvika sådana ledare överhuvudtaget, vilket kan vara nog så svårt.

Kunskap och självinsikt kan bryta den onda cirkeln och få organisationen att utvecklas. Konsekvenserna av destruktivt ledarskap är kostbara för såväl individer som organisationen. Denna bok ett verktyg som innebär en liten kostnad men en stor besparing på sikt. Bokens budskap är att även ett destruktivt ledarskap kan förändras med rätt verktyg.

 

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...