Nordisk skolledaretik

Nordiskt Skolledarforum: Erhvervsskolelederne, Félag íslenskra framhaldsskolá, Gymnasieskolernes lederforening, Norsk Skolelederforbund, Suomen rehtorit (Finlands rektorer) och Sveriges Skolledarförbund.

Gemensam nordisk skolledaridentitet/kodex för god skolledning


Bakgrund
Nordiskt Skolledarforum (NSF) samlas kring och verkar för gemensamma nordiska värderingar för demokratisk skolledning. Därför finns det anledning och behov av att definiera vad de särskilda nordiska kvaliteterna består i. Vi vill stärka det nordiska förhållningssättet, som eftersträvar likvärdiga utbildningsmöjligheter för alla och ett demokratisk ledarskap i skolan. I internationella undersökningar ser vi att den nordiska modellen har kvaliteter som kan ge inspiration och vägledning för andra, samt utgöra grundval för vidare utveckling i de nordiska länderna.

Som skolledare utövar vi ledarskap utifrån mål och ramar och leder verksamheten genom synliga handlingsplaner som står i överensstämmelse med kodex för god skolledning.

Kodex för god skolledning stöder skolledaren i utveckling och utövande av professionellt ledarskap. Utan att begränsa eller inskränka tecknar kodexen en bild för omvärlden som visar vad god skolledning innebär med en gemensam nordisk identitet som utgångspunkt. Den enskilde skolledaren måste dessutom verka för ett eget hållbart ledarskap, d.v.s. ta ansvar för sin egen fysiska och psykiska hälsa och vara intresserad av sin egen yrkesmässiga utveckling.

Vår definition av ledarskap är:

 • Ledarskap är en integrerande process i organisationen utöver den enskilde ledarens personlighet, stil och uppträdande.
 • Nordiskt ledarskap kännetecknas av att medarbetarna i hög grad är delaktiga i ledarskapsprocessen (demokratiskt ledarskap).

Syftet med kodex för bra skolledning är mer att väcka tankar än att sätta upp regler:

1. Skolledaren är en förebild för bra ledarskap, som utgår från alla människors lika värde och demokratiska samhällsvärderingar.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • använder min rättighet och skyldighet att leda skolan
 • är lojal gentemot, och värnar om, den offentliga sektorns legitimitet och de demokratiska värderingar som den bygger på
 • säkrar balansen mellan allmänna intressen och särintressen
 • är uppmärksam på min egen framtoning och mitt eget agerande.

2. Skolledaren medverkar till systematisk reflexion över egna och medarbetarnas normer och värderingar.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • säkrar en gemensam grund för yrkesmässig dialog, kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte
 • använder dokumentation och analys av skolans resultat genom systematisk utvärdering och kvalitetsutveckling
 • strävar efter balans mellan intresset för näraliggande och mätbara resultat och mer långsiktiga effekter av skolans verksamhet
 • sätter värderingar, riktlinjer, mål och resultat i fokus, gör värderingarna synliga, för in dem i skolans praxis och kommunicerar dem utåt.

3. Skolledaren skapar en etisk förebild genom att åta sig ett ledarskap som skapar respekt och erkännande.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • är medveten om min ledarkompetens
 • skiljer på mitt privatliv, min personlighet och min yrkesroll
 • är autentisk och står för de principer och värderingar som lagstiftningen bygger på.

4. Skolledaren har ansvar för att möjliggöra elevens optimala utveckling.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • ser till att eleverna får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

5. Skolledaren strävar efter att beslut fattas efter saklig utredning och process inom organisationen.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • har regelbundna möten med medarbetarna i relevanta fora
 • utreder ärenden ordentligt innan man fattar beslut
 • är lojal gentemot de avtalade spelreglerna
 • håller medarbetarna löpande informerade om beslut.

6. Skolledaren respekterar den enskildes integritet.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • respekterar och tar hänsyn till den enskildes etnicitet, religion, fysiska och psykiska hälsa, sexuella läggning, kön, ålder och politiska åsikter
 • håller på tystnadsplikten och ser till att medarbetarna gör det samma.

7. Skolledaren ser till att det blir en bra arbets- och inlärningsmiljö och möjliggör kompetensutveckling för alla inom organisationen.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • verkar för en lärande organisation
 • skapar dialog och delaktighet för alla inom organisationen
 • tar hänsyn till olika förutsättningar.

8. Skolledaren ska i sin verksamhet ha ett hållbart och globalt perspektiv och följa med i utveckling och aktuell forskning.

Det innebär t.ex. att jag som ledare:

 • ser till att öka medvetenheten om hållbar utveckling hos medarbetare och elever
 • strävar efter balans mellan intresset för näraliggande och mätbara resultat och mer långsiktiga effekter av skolans verksamhet
 • orienterar skolans syn på lärande och pedagogisk praxis i enlighet med det nationella och globala samhälle som eleverna möter.

Kodex för bra skolledning är uppdelad i tre delar. Del 1 innehåller bakgrund där vi berättar varför vi har utarbetat kodexen och de överordnade fokuspunkter som tillsammans beskriver vår uppfattning av kodex för bra skolledning. Del 2 fördjupar var och en av punkterna med exempel på ämnen som kan behandlas under varje punkt. Del 3 är avsedd för den enskilde ledarens egna funderingar och idéer.