Yrkesetisk kod

För medlem i Sveriges Skolledarförbund ska följande riktlinjer vara starkt vägledande i yrkesutövandet:

 • Skolledaren har sitt uppdrag i de nationella utbildningsmålen och ska utöva sitt ledarskap så att de genomsyrar verksamheten.
  En gynnsam samhällsutveckling är beroende av bland annat hög utbildningskvalitet på alla nivåer. Skolledarens insatser i samverkan med personal och övriga intressenter är en viktig del i denna utveckling.
 • Skolledarens uppträdande ska i yrkesutövningen vara sådant att det väcker respekt för såväl den egna personen som yrkeskåren.
  Den makt som följer med befattningen måste hanteras med respekt för regler och känsla för den aktuella situationen.
  Öppenhet för andras synpunkter på och värdering av ledarskapet ska prägla skolledarens agerande.
 • Skolledarens uppträdande ska även i övrigt vara sådant att det väcker respekt för såväl den egna personen som yrkeskåren.
  En skolledare måste räkna med att även som privatperson till viss del utsättas för offentlig granskning. Vid kommunikation via t.ex. sociala medier måste skolledaren ha detta i åtanke.
 • Skolledaren ska respektera alla människors lika värde.
  Skolledaren har det övergripande ansvaret för att tydliggöra och värna om de värden som läroplanerna står för. Likavärdet måste respekteras vad gäller etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religiös och politisk åskådning. Detsamma ska gälla skolledarens förhållande till individens behov, förmåga och prestation.
 • Skolledaren ska med sitt ledarskap verka för att elevens bästa beaktas av alla.
  Skolledaren ansvarar tillsammans med personalen för att varje elevs positiva utveckling är vägledande vid alla ställningstaganden som berör verksamheten.
 • Skolledaren ska respektera den enskildes integritet och inte missbruka information som getts i förtroende.
  Sekretesslagen anger vad som formellt gäller beträffande hanteringen av information. Därutöver måste skolledaren tydligt visa respekt för individens integritet. Om information måste lämnas vidare på grund av särskilda skäl ska skolledaren klargöra detta i samtal med den enskilde såvida detta inte står i strid mot gällande regelverk.
 • Skolledaren ska verka för att beslut i den egna organisationen fattas efter saklig beredning i en öppen och tillåtande kommunikation inom organisationen.
  Breda och genomarbetade beslutsunderlag minskar risken för oförutsedda och oönskade konsekvenser.
  Varje människas utveckling är beroende av samspel och kommunikation med andra inom och utom den egna organisationen.
 • Skolledaren ska verka för en god arbetsmiljö för alla inom det egna ansvarsområdet.
  Skolledaren måste vara medveten om sin egen betydelse för arbetsmiljöfrågorna och ansvara för att alla strävar efter att skapa trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Alla ska känna sig fredade från mobbning och andra trakasserier.
 • Skolledaren ska verka för att stärka sin professionalitet och vara mån om att öka sitt yrkeskunnande.
  Det ställs många och stora krav på skolledarens kunskaper och kompetens. Därför måste skolledaren i samverkan med sin arbetsgivare ta ansvar för breddning och fördjupning av sin egen kunskap och kompetens inom yrkesområdet.
 • Skolledaren ska verka för att medarbetarna iakttar ett etiskt övervägt handlande.
  Skolledaren ska bereda personalen möjlighet att utveckla sitt yrkesetiska förhållningssätt genom diskussion och reflektion. Detta kan leda till en för verksamheten gemensam etisk kod.
  De vuxnas roll som förebilder för barn och ungdom bör starkt betonas.

Ladda hem den yrkesetiska koden som pdf

 

Yrkesetisk kod