Barn som far illa

Anmälningar till socialtjänsten är en svår fråga. När ska skolan anmäla? Tydliga rutiner på arbetsplatsen är viktiga. Samtidigt är anmälningsplikten också personlig.

Vad säger socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet?

Vem ska anmäla?

Skyldigheten att genast anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten omfattar bland annat myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, det vill säga skola, förskola eller fritidshem. Anmälningsskyldigheten gäller även anställda vid sådana myndigheter. Det betyder att både skolan, med rektorn som högsta företrädare, och anställda, måste anmäla till socialtjänsten om de får veta – eller misstänker – att ett barn far illa. Det gäller alla yrkeskategorier. Varje person i skolan har således ett eget ansvar för att anmäla. Vem som är huvudman för verksamheten spelar ingen roll. Anmälningsskyldigheten gäller sådant som anställda får reda på i arbetet. Privatpersoner kan också göra anmälningar till socialtjänsten, men de måste inte. Rektor, lärare och annan skolpersonal kan också göra anmälningar som rör oro för barn i privatlivet, men det är viktigt att inte blanda ihop rollerna.

Vad ska anmälas?

Såväl misstankar som kännedom om att ett barn far illa ska anmälas. Det kan handla om både vad barnet utsätts för i hemmet, till exempel fysiskt eller psykiskt våld eller försummelse, och om barnets eget beteende, exempelvis missbruk. Anmälningen ska göras "genast". Det finns ingen tydlig tidsgräns. Det man anmäler är sin oro. Den som anmäler behöver inte bevisa någonting. Skolan ska inte utreda och bedöma hur allvarlig situationen är, det är socialtjänstens uppgift. Skolan kan – utan att nämna några namn – konsultera socialtjänsten för att få veta om man ska anmäla eller inte. Anmälningsskyldigheten finns kvar, även om skolan vet att någon annan myndighet har anmält eller överväger att göra det. Anmälan ska göras även om man vet att socialtjänsten redan är inkopplad. Om oron kvarstår ska man anmäla på nytt. Den som är skyldig att anmäla, men inte gör det, kan dömas för tjänstefel enligt reglerna i brottsbalken. JO kan rikta kritik mot myndigheter och tjänstemän.

Tecken att hålla utkik efter

Tecken på att barnet far illa kan vara till exempel: blåmärken, oförklarliga sår eller andra fysiska skador, bristande hygien eller att barnet inte har kläder som passar väderleken. Det kan också vara att ett barn inte växer och går upp i vikt. Beteendeförändringar, skolfrånvaro eller skolk är också exempel på signaler.

Hur gör man?

Det ställs inga formella krav på anmälan. I princip räcker det med ett telefonsamtal, men det är bättre att anmäla skriftligt. Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor. Den som gör en anmälan i tjänsten kan inte vara anonym. Det råder sekretess om uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det inte står klart att de kan röjas utan att barnet eller någon närstående lider men av det. Den som anmäler bör få en bekräftelse efteråt på att anmälan kommit in. Skolan kan begära information om vad som har hänt i ärendet. Huvudregeln är att man har rätt att få det, men informationen begränsar sig till att få veta ifall en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Om vårdnadshavarna samtycker, får socialtjänsten ge skolan information om vilka åtgärder som sätts in. Reglerna finns i socialtjänstlagen (14 kapitlet, 1 §) Skollagen hänvisar (29 kapitlet 13 §) till socialtjänstlagen.